اخذ نمایندگی اپلیکیشن حقیقی

اخذ نمایندگی(اپلیکیشن حقیقی)
حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
حداکثر اندازه فایل: 512 MB.